รายละเอียดการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม

กำหนดการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม

Alert!
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมและความมั่นคง
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2567”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “มุมมองใหม่...สู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2567”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการรองรับสังคมสูงวัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “ทำความเข้าใจให้ตรงกัน....แนวทางวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ของ วช.” ประจำปีงบประมาณ 2567
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)
เช้า / Morning
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอทุน KM ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ และกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ”
บ่าย / Afternoon
การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม